Najčešća pitanja i odgovori

Ukoliko niste pronašli željeni odgovor možete postaviti pitanje na slijedećem linku

Pregled pitanja i odgovora

v
   

1.1. Prestanak radnog odnosa. Kada i gdje se prijaviti na obvezno zdravstveno osiguranje?

Nakon prestanka radnog odnosa (nebitno o razlogu prestanka radnog odnosa) potrebno se javiti u roku od 30 dana nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a (u pravilu prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osobe, iako je svaki regionalni ured odnosno područna služba HZZO-a obvezan zaprimiti i provesti prijavu).

1.2. Protekao mi je rok od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa.

Ako je navedeni rok od 30 dana od prestanka radnog odnosa istekao, a osoba status ne može steći kao npr. član obitelji po bračnom drugu ili po nekoj drugoj osnovi osiguranja utvrđenom Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, onda se obvezna osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje na način da prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja stječe pod uvjetom da je prethodno jednokratno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe, a najdulje za razdoblje od 12 mjeseci.

1.3. Prekid, te završetak redovnog školovanja i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje

Osoba koja prekine redovno školovanje, odnosno izgubi redovna učenička/studentska prava, ostvaruju status u obveznom zdravstvenom osiguranju ukoliko se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od gubitka redovnih studentskih prava.

Osoba koja završi redovno školovanje ostvaruje status u obveznom zdravstvenom osiguranju ukoliko se javi HZZO-u u roku od 90 dana od dana isteka školske godine u kojoj je završila redovno školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, odnosno u roku od 30 dana od dana položenog završnog ispita.

1.4. Tko se može osigurati kao član obitelji?

Status osigurane osobe kao članovi obitelji mogu steći:
- supružnik (bračni i izvanbračni, sukladno propisima o obiteljskim odnosima),
- djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad), te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava,

- roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
• da su nesposobni za samostalan život i rad,
• da nemaju sredstava za uzdržavanje i
• da ih osiguranik uzdržava.

- unuci, braća, sestre, djed i baka ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
• ako su nesposobni za samostalan život i rad, ako nemaju sredstava za uzdržavanje i
• ako ih osiguranik uzdržava.

Navedeni članovi obitelji osiguranika stječu navedeno pravo pod uvjetom da isto pravo ne mogu ostvariti po nekoj drugoj osnovi osiguranja iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te da imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

1.5. Do kada i pod kojim uvjetima djeca osiguranika mogu biti osigurani kao članovi obitelji?

Djeca osiguranika imaju status u obveznom zdravstvenom osiguranju kao članovi obitelji osiguranika do navršene 18. godine života.
Djeca osiguranika zadržavaju status člana obitelji osiguranika i nakon navršene 18. godine života ako su na redovitom srednjem, odnosno visokom obrazovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj, do kraja redovitog obrazovanja, a najduže do navršene 26. godine života.
Pod redovitim obrazovanjem smatra se obrazovanje do završetka stručnog studija, preddiplomskog, odnosno diplomskoga sveučilišnog studija.
Iznimno, djeci osiguranika koja su zbog bolesti ili ozljede prekinula redovito obrazovanje, produžava se pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za onoliko vremena koliko je trajala bolest, odnosno ozljeda.
Njima kao i djeci osiguranika koja su zbog služenja vojnog roka prekinula redovito obrazovanje, produžava se pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme nastavka redovitog obrazovanja za onoliko vremena koliko je trajao prekid redovitog obrazovanja.
Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima prije navršene 18. godine života, odnosno za vrijeme trajanja redovitog obrazovanja, imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za sve vrijeme trajanja te nesposobnosti.
Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju i djeca osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava.
Djeca koja imaju jednog ili oba roditelja, a koje je osiguranik uzeo na uzdržavanje, imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao članovi obitelji tog osiguranika, ako se roditelji te djece zbog svojega zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu brinuti o djeci i njihovom uzdržavanju.

1.6. Zadržavanje statusa člana obitelji nakon razvoda braka

Supružnik razvodom braka zadržava status osigurane osobe HZZO-a kao član obitelji supružnika od kojeg se razveo:
1. ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje,
- (navedena osigurana osoba zadržava status osigurane osobe kao član obitelji i po prestanku uzdržavanja pod uvjetom da se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke o prestanku uzdržavanja, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi).
2. ako je u vrijeme rastave braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom osiguranju,
3. ako su mu sudskom odlukom o rastavi braka djeca povjerena na čuvanje i odgoj, pod uvjetom da se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.

1.7. Kako stječe status člana obitelji osiguranika izvanbračni supružnik?

Izvanbračni supružnik stječe status člana obitelji osiguranika ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti prema nekoj drugoj osnovi osiguranja

2. da ima prebivalište, odnosno odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, te

3. da je oboje supružnika dalo, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da žive u izvanbračnoj zajednici, da niti jedno od njih nije u braku s trećom osobom, te da prebivaju na istoj adresi najmanje godinu dana.

1.8. Kako se stječe pravo na status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju osnovom razmjernog dijela mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj

Člankom 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da su se prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih Zakonom obvezne osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Ako se osoba vraća u Republiku Hrvatsku kao umirovljenik, a ostvaruje pravo na razmjerni dio starosne mirovine temeljem ostvarenog staža u Republici Hrvatskoj, potrebno je da se prijavi u nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta, gdje će uz predočenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je priznat razmjerni dio mirovine ostvariti pravo na status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju kao korisnik mirovine po propisima Republike Hrvatske.

1.9. Kako se stječe pravo na status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju osnovom prava na mirovinu ostvarenog u inozemstvu?

Ako se ne ostvaruje pravo na razmjerni dio starosne mirovine temeljem ostvarenog staža u Republici Hrvatskoj, status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju može se steći prema članku 7. stavak 12. Zakona kao korisnik mirovine koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, te ukoliko imaju prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj.